വ്യവസായ വാർത്ത

  • ചാങ്ഷ മേള, ബൂത്ത് നമ്പർ.B69.

    ചാങ്ഷ മേള, ബൂത്ത് നമ്പർ.B69.

    2022 ആഗസ്റ്റ് 11-13 കാലത്ത് നടക്കുന്ന എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും ചാങ്‌ഷ (ചൈന) ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോർ മൊത്ത വിപണി ചരക്ക് മേളയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.എട്ടാമത് മേള 2021ൽ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ കോവിഡ് 19 കാരണം അത് മാറ്റിവച്ചു.അതിനാൽ, ഈ വർഷം, 2021-ലെ എട്ടാമത്തെ മേളയും 2022-ലെ 9-ാമത് മേളയും ഒരുമിച്ച് നടക്കും.
    കൂടുതൽ വായിക്കുക